Zakres naszych usług w obszarze odszkodowań powypadkowych obejmuje pełną obsługę roszczeń związanych z wypadkiem komunikacyjnym lub innym zdarzeniem skutkującym odpowiedzialnością odszkodowawczą takim jak np. upadek na oblodzonym chodniku.

 USZKODZENIE CIAŁA

W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia przygotowujemy w imieniu Klienta prawidłowo sformułowane wnioski, obejmujące:

 • zadośćuczynienie za krzywdę,
 • zwrot poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów, opieki i innych,
 • zwrot wartości uszkodzonych lub zniszczonych w wypadku rzeczy,
 • świadczenia rentowe z tytułu niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb a także zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość.

WYPADEK ŚMIERTELNY

W razie śmierci osoby bliskiej dochodzimy na rzecz osób uprawnionych:

 • odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej,
 • zadośćuczynienia za krzywdę po śmierci osoby bliskiej (zdarzenia począwszy od 3 sierpnia 2008 r.),
 • zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych (zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 r.),
 • kosztów pogrzebu
 • ewentualnych świadczeń rentowych.

CO MUSZISZ WIEDZIEĆ

Dochodząc odszkodowania musisz wiedzieć, iż zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 6 KC to na Poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia swoich roszczeń. Oznacza to, że to Ty musisz zadbać o stosowną dokumentację, zwłaszcza medyczną. Nim szybciej szkoda zostanie zgłoszona w Twoim imieniu (np. przez tzw. „kancelarię odszkodowawczą”) do Ubezpieczyciela, tym mniej udowodnisz. Zbytni pośpiech w takich przypadkach działać będzie na Twoją niekorzyść.

Szkoda powinna zostać zgłoszona do Ubezpieczyciela przed upływem terminu przedawnienia.

Co do zasady w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, wypadku.

Jeżeli szkoda wynikła z przestępstwa (m.in. rozstrój zdrowia powyżej 7 dni, śmierć poszkodowanego) roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia wypadku.

W przypadku gdy poszkodowanym jest małoletni (osoba która nie skończyła 18 lat) jej roszczenie o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności, czyli w chwili ukończenia przez nią 20 lat bez względu na rozmiar obrażeń.

PAMIĘTAJ!!!

 • Częściowa wypłata nie pozbawia Cię prawa dochodzenia pełnego odszkodowania!!!
 • Możesz dochodzić odszkodowania od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nawet w przypadku, gdy sprawca wypadku drogowego nie miał wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC albo zbiegł z miejsca zdarzenia i nie ustalono jego tożsamości.
 • Zawarcie ugody może w praktyce uniemożliwić Ci dochodzenie dalszych świadczeń!!!! Jeśli reprezentująca cię dotychczas tzw. „kancelaria odszkodowawcza” Cię do niej namawia, skontaktuj się z nami przed jej podpisaniem !!!
 • Jeśli po 25 maja 2018 r. będziesz nękany przez przedstawicieli tzw. „kancelarii odszkodowawczych” wiedz, że najprawdopodobniej doszło do sprzedaży Twoich danych osobowych. Dzięki wejściu w życie RODO będziemy mogli pomóc Ci dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie Twoich dóbr osobistych.

JAK DZIAŁAMY

Nasza usługa obejmuje dochodzenie świadczeń zarówno w ramach postępowania polubownego prowadzonego przed właściwym Zakładem Ubezpieczeń, jak również postępowanie przed sądem.

ANALIZA SPRAWY

 • analizujemy przesyłane przez klienta dokumenty,
 • ustalamy zakres i wysokość odszkodowania,
 • przekazujemy Klientowi informację o możliwych działaniach,
 • zawieramy umowę z Klientem,

PRZED UBEZPIECZYCIELEM

 • występujemy do odpowiednich jednostek medycznych o przesłanie PEŁNEJ dokumentacji medycznej,
 • przygotowujemy i wysyłamy do Ubezpieczyciela stosowny wniosek z precyzyjnym określeniem  dochodzonych roszczeń,
 • wzywamy Ubezpieczyciela  do ponownego rozpatrzenia sprawy w przypadku zaniżonej wypłaty,
 • prowadzimy negocjacje zmierzające do polubownego rozwiązania sporu. W przypadku niskich wypłat ZDECYDOWANIE ODRADZAMY zawarcie ugody z Ubezpieczycielem.

PRZED SĄDEM

 • sporządzamy pozew i dalsze pisma procesowe,
 • odpowiadamy na pisma Ubezpieczyciela i uczestniczymy w rozprawach przed sądem,
 • reprezentujemy Klienta w postępowaniu przed sądem I i II instancji oraz Sądem Najwyższym,
 • NIE KORZYSTAMY Z USŁUG PODWYKONAWCÓW !!

 WYNAGRODZENIE

Gwarancją należytego wykonania czynności związanych z dochodzeniem odszkodowania jest fakt, iż nasze honorarium związane z prowadzonym postępowaniem przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym w pełni uzależnione jest od pozytywnego wyniku postępowania i przysługuje nie wcześniej, niż po wypłacie świadczenia.

Nasi Klienci od chwili zawarcia umowy, jak również przez okres 10 lat od zakończenia sprawy mają prawo pełnego wglądu do akt i otrzymywania bezpłatnych odpisów wszelkiej dokumentacji.

W uzasadnionych przypadkach w sprawach odszkodowawczych osobom zainteresowanym naszą ofertą zapewniamy kontakt w ich domu.

 

KONTAKT

Niezależnie od tego, czy już podjąłeś decyzję o powierzeniu nam swojej sprawy, czy tylko chcesz poznać swoje prawa skontaktuj się z nami.

Norbert Murdza/radca prawny

Tel. 507 019 130

info@cru-radcyprawni.pl

Do Państwa dyspozycji pozostają:

Norbert Murdza – radca prawny

Dagmara Wójcik – Murdza – radca prawny

Beata Malec – Poznańska – radca prawny