System Zarządzania Jakością wdrożony w Kancelarii w zakresie doradztwa prawnego i szkoleń prawnych zapewnia właściwą, systemowo administrowaną realizację wszystkich procesów mających bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług. Sprawne działanie systemu gwarantuje, że wszystkie procesy są monitorowane pod względem skuteczności i efektywności, doskonalone a także przystosowywane do ciągle zmieniających się warunków rynkowych oraz do zmieniających się wymagań klienta.

Polityka Jakości jest realizowana poprzez następujące cele:

  • dążenie do wzrostu zadowolenia Klientów z jakości oferowanych usług;
  • identyfikację potrzeb Klientów i dostarczanie im usług na najwyższym poziomie;
  • aktywne uczestnictwo wszystkich pracowników w planowaniu i osiąganiu celów jakościowych;
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników;
  • współpraca z kwalifikowanymi dostawcami w zakresie stałego podnoszenia jakości dostarczanych usług;
  • ciągły rozwój i doskonalenie zarządzania procesami w zakresie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Dążenie do stałej poprawy jakości świadczonych usług poprzez sumienne przestrzeganie wyżej wymienionych postanowień jest obowiązkiem każdego pracownika Kancelarii.

Partnerzy biorą aktywny udział w realizacji ustalonych celów, przy w pełni świadomym zobowiązaniu do zapewnienia odpowiednich zasobów w ramach posiadanych środków.

Nasza Polityka Jakości stanowi deklarację Partnerów do zwiększenia starań we wszystkich dziedzinach działalności zmierzających do doskonalenia systemu organizacyjnego oraz jakości oferowanych usług.

Każdy pracownik odpowiada za rozwój systemu zarządzania jakością oraz zna i respektuje założenia niniejszej Polityki.

System zarządzania jakością wdrożony w Kancelarii w zakresie doradztwa prawnego i szkoleń prawnych jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Akademię Jakości Cert Sp. z o.o.